Ügymenetek
1. Általános szabályok / 2. Az ügyintézési határidő
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50.§-a az ügyintézési határidők esetében az alábbiak szerint rendelkezik.

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,
c) teljes eljárásban hatvan nap.

A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

Az eljárás a kérelem beadását követő napon indul!

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha

a) a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja,

b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja,

c) a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy

d) a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges.

A fentiektől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek meghatározásra.