Ügymenetek
1. Általános szabályok / 3. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban a következő általános jogosultságok illetik meg:

  • törvény előtti egyenlőség (egyenlő bánásmód)
  • ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni,
  • a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog,
  • az eljárás során az anyanyelv használatának joga,
  • tájékoztatáshoz való jog, ennek keretében a hatóság biztosítja, hogy az ügyfél és az eljárás egyéb résztveveője jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását
  • az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja
  • a kiskorút, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorút, valamint a fogyatékossággal élő személyt a közigazgatási hatósági eljárásban fokozott védelem illeti meg.

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban a következő általános kötelezettségek terhelik:

  • a hatósági eljárás során az ügyfél, illetve az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni,
  • senki magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére,
  • senki magatartása nem irányulhat a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére (az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezik, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli).