Ügymenetek
2. Általános igazgatás / 5. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem
  • haszonbérleti szerződés 3 eredeti példányban
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

nincs

Ügyintézési határidő:

A hirdetmény kifüggesztésére 15 nap, valamint a levételt követően az iratjegyzék elkészítésére és továbbítására 8 nap.

Az ügymenet leírása:

A föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez a haszonbérleti szerződések aláírását követő 8 napon belül formanyomtatványon, közzétételi kérelmet kell benyújtani az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A Jegyző feladata, hogy felhívja a hiányosság pótlására a közzétételt kérőt. Meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha e felhívásnak az ügyfél nem tesz eleget, vagy a kérelem nem az eladótól származik.

Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek. Közös tulajdonban álló föld egészének vagy egy részének haszonbérbe adása esetén a közzétételi kérelmet benyújtó tulajdonostárs személyéről a haszonbérleti szerződésben részes tulajdonostársaknak döntést kell hozniuk. A közzétételi kérelemhez fenti esetekben csatolni kell a „Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleménynyomtatványt is, melyen a közzétételi kérelem benyújtására jogosult haszonbérbeadó tulajdonostárs adatait a kell feltüntetni. A szerződésben részes többi tulajdonostárs adatait az 1. számú pótlapon kell kitölteni, mely pótlap a közlemény elválaszthatatlan részét képezi.

A szerződést anonimizálva kell a kormányzati portálon közzétenni, mégpedig az alábbiak szerint: a név, felek címe és állampolgársága kivételével a személyazonosító adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A közzétett okiratra záradék is kerül, ami tartalmazza a kifüggesztés időpontját és az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben a szerződés anonimizált példányának az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésére is sor került tájékoztatás céljából.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl.: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A Jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
  • a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
  • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: