Ügymenetek
5. Szociális, gyámügyi és anyakönyvi igazgatás / 4. Hagyatéki eljárás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • halotti anyakönyvi kivonat,
 • ingatlanvagyon esetén az ingatlan tulajdoni lapszemléje,
 • nyugdíjszelvény, ha az elhunyt nyugdíjas volt,
 • életbiztosítási kötvény,
 • gépjármű, utánfutó forgalmi engedélye,
 • kárpótlási jegy, vagyonjegy, részvény, értékpapír,
 • pénzintézetnél vezetett számla utolsó számlakivonata,
 • fenntartásos betétkönyv,
 • írásbeli végrendelet,
 • temetési számla,
 • társasági szerződés, cégbejegyzés fénymásolata,
 • törvényes örökösök adatai.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Írásban személyesen, vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Az eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével hivatalból, illetőleg az ügyfél – akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik - kérelmének a jegyzőhöz érkezésével indul. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt hagyatéki leltár felvételére kerül sor. A halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó idézést követően nyilatkozik a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges adatokról. A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható. A hagyatéki leltár felvételét követően az iratanyag megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárás bárki által, bármikor kezdeményezhető, elévülési ideje nincs.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010.évi XXXVIII. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: ---

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: ---