Ügymenetek
3. Kereskedelmi igazgatás / 3. Üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vétele

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területén folytatott szálláshely üzemeltetési tevékenység.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem (formanyomtatvány),
 • vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • gazdasági társaságok esetében a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • vendégkönyv
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

A szálláshely nyilvántartásba vételére irányuló eljárás illetéke 3.000 Ft.

Az ügymenet leírása:

A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján az eljáró hatóság a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: