Ügymenetek
5. Szociális, gyámügyi és anyakönyvi igazgatás / 5. Anyakönyvi ügyek

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Anyakönyvvezető, Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • érvényes személyi okmányok,
  • esetlegesen születési, házassági halotti anyakönyvi kivonat,
  • az ügy típusának megfelelő formanyomtatvány,

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Házassági névmódosítási eljárás illetékmentes.

Névváltoztatás illetéke: 10.000 Ft, ismételt névváltoztatás 50.000 Ft. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az ügymenet leírása:

Névváltoztatási eljárás:

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgárok születési családi és utónevet, illetve házassági nevet viselnek. A születési családi és utónév változtatására van lehetőség. Névváltoztatási ügyben az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter dönt. A kérelem a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.

A házassági névviselési forma módosítására van lehetőség az érintett kérelmére. Az eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerinti anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Hazai anyakönyvezés:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve az illetékes magyar konzulnál lehet előterjeszteni. Az idegen nyelvű iratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni.

Születés anyakönyvezése:

A születést az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a születést történt. Az intézeten kívüli születést a bejelentésre kötelezett legkésőbb a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni.

Házasságkötés anyakönyvezése:

A házasságkötési szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol a házasságot a felek meg kívánják kötni. A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól kivételesen indokolt esetben felmentést adhat. A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali időn kívüli engedélyezéséről a bejelentés helye szerint illetékes jegyző dönt.

Halálesete anyakönyvezése:

A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén a haláleset történt. Ha a haláleset járművön történt az az anyakönyvezető jár el, akinek illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték. Talált holttest esetében pedig ahol a holttestet megtalálták. Az intézeten kívüli halálesetet legkésőbb az azt követő munkanapon be kell jelenteni.

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem:

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,
  • az anyakönyvezési feladatok részletes szabályairól szóló 32/2014. ( V.19.) KIM rendelet,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  • a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve bejegyzett élettársai kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: